کارشناس بورس با اشاره به ابزار و آپشن های بازار سرمایه، گفت: تورم بر بورس با تأخیر زمانی تأثیر می‌گذارد. " />