اگر در شرایط جنگ اقتصادی، دستگاه‌های دولتی هزینه‌های سال پیش خود را کنار گذارند و بودجه جدید را با استدلال ارائه دهند، منابع هدر نخواهد رفت. " />