بهشهر – وزیر اقتصاد و دارایی، عدم وابستگی بودجه به صادرات نفت خام را از اهداف مهم اقتصادی کشور بیان کرد.

" />